Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 101,705,115

 Khuôn khổ phân tích kinh tế cho chiến lược thích ứng với biến đổi khí hậu
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Trương Hồng Trình
Nơi đăng: Tạp Chí Khoa Học Kinh Tế; Số: 3(1);Từ->đến trang: 11-18;Năm: 2015
Lĩnh vực: Kinh tế; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Biến đổi khí hậu toàn cầu là một trong những thách thức nghiêm trọng mà con người phải đối mặt trong thế kỷ 21. Đánh giá tác động biến đổi khí hậu đòi hỏi đòi hỏi sự hiểu biết các quá trình tự nhiên và kinh tế - xã hội, và tiếp cận tích hợp bao gồm phân tích vĩ mô và phân tích vi mô. Bài viết giới thiệu khuôn khổ phân tích kinh tế cho chiến lược thích ứng biến đổi khí hậu. Trong khi mô hình cân bằng tổng quát (CGE) cho phép phân tích ảnh hưởng các tác động biến đổi khí hậu và chính sách kinh tế lên nền kinh tế, phân tích kinh tế đánh giá chiến lược thích cho các khu vực và lĩnh vực chịu tổn thương do biến đổi khí hậu. Chiến lược thích ứng biến đổi khí hậu không chỉ góp phần thúc đẩy nhận thức cộng đồng trong việc chủ động đối phó tác động tiêu cực biến đổi khí hậu, mà còn chuyển đổi những thách thức này thành cơ hội kinh doanh mới.
ABSTRACT
Global climate change is one of the serious challenges that people face in the 21st century. Impact evaluation of climate change requires an understanding of natural and socio-economic processes, and an integrated approach including macroeconomic and microeconomic analyses. This paper introduces a framework for economic analysis of adaptation strategies to climate change. While the computable general equilibrium (CGE) model considers impacts of climate change on the global economy, the economic analysis conducts adaptation strategies for sectors and regions under climate change vulnerability. The adaptation strategies not only enhance community cognition in adapting to negative impacts of climate change, but also transform these challenges into new business opportunities.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn