Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 101,706,832

 The Co-production Approach to Service: A Theoretical Background
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Truong Hong Trinh, Voratas Kachitvichyanukul, Do Ba Khang
Nơi đăng: Journal of the Operational Research Society (SCI - Web of Science); Số: 65(2);Từ->đến trang: 161-168;Năm: 2014
Lĩnh vực: Kinh tế; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
ABSTRACT
The paper develops a theoretical background on the co-production approach as an extension of operations management principles, in which co-production function assumes well-defined functional form with the input presence of both firm and customers. The co-production approach not only views customer as co-producer, but also conducts strategic tradeoffs between firm and customers in service systems. Moreover, the value and the process of value co-creation are also explored under the co-production approach. The experimental study with a hypothetical service system indicates that the co-production function is feasible under economic and institutional considerations, and the co-production approach generalizes both the firm approach and the customer approach. Furthermore, the co-production approach creates many rich opportunities for future research on service operations management.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn