Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 51,222,576

 Quản trị công nghệ và đổi mới
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
Chủ biên: Trương Hồng Trình; Đồng tác giả: 
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
Nơi xuất bản: Nhà xuất bản Đà Nẵng; Mã số:  ;Năm XB: 2008
Số lượng XB: ; Số lần tái bản: ; Lĩnh vực: Kinh tế
TÓM TẮT
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn