Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 73,505,287

 Phân tích mối quan hệ giữa thâm hụt tài khóa và thâm hụt tài khoản vãng lai ở Việt Nam
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: ThS Trịnh Thị Trinh, ThS Lê Phương Dung, Nguyễn Thị Thùy Trang
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
Nơi đăng: Tạp chí ngân hàng; Số: 6;Từ->đến trang: 2-6;Năm: 2013
Lĩnh vực: Kinh tế; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Mục tiêu của bài báo này là phân tích xem có tồn tại mối quan hệ giữa thâm hụt tài khóa và thâm hụt tài khoản vãng lai tại Việt Nam. Dữ liệu nghiên cứu của bài báo bao gồm số liệu thâm hụt tài khóa và thâm hụt tài khoản vãng lai ở Việt Nam được thu thập từ năm 1994 đến năm 2012. Để phân tích mối quan hệ giữa thâm hụt tài khóa và thâm hụt tài khoản vãng lai, chúng tôi kiểm tra tính dừng của các biến bằng cách sử dụng kiểm định Augmented Dickey Fuller (ADF). Tiếp theo, lựa chọn độ trễ của mô hình. Cuối cùng, xác định mối quan hệ nhân quả dựa vào kiểm định Granger Test. Kết quả nghiên cứu thực nghiệm cho thấy có mối quan hệ duy nhất là thâm hụt tài khoản vãng lai dẫn đến thâm hụt tài khóa ở Việt Nam.
abortion stories gone wrong how to abort at home teenage abortion facts
ABSTRACT
The objective of this paper is to analyze whether there exists a relationship between the fiscal deficit and the current account deficit in Vietnam. Research data of the article including the fiscal deficit figures and the current account deficit in Vietnam were collected from 1994 to 2012. To analyze the relationship between the fiscal deficit and the current account deficit, we checked the stationary of the variables by using testing Augmented Dickey Fuller (ADF). Next, checked the Johansen cointegration test. Then proceed with the Vector Autoregressive model (VAR). Finally, determine the causal relationship based on Granger Test. Results of experimental studies show that the only relationship that the current account deficit to fiscal deficit in Vietnam.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn