Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 73,503,899

 Thực trạng thâm hụt tài khoản vãng lai ở Việt Nam
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: ThS Trịnh Thị Trinh, ThS Lê Phương Dung, Nguyễn Thị Thùy Trang
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
Nơi đăng: Tạp chí Tài chính Tiền tệ
marriage affairs open i want an affair
; Số: 16 (385);Từ->đến trang: 31-36;Năm: 2013
Lĩnh vực: Kinh tế; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Bài báo này nghiên cứu về thực trạng thâm hụt tài khoản vãng lai của Việt Nam giai đoạn 1990 – 2012. Nghiên cứu rút ra được nguyên ngân của thâm hụt tài khoản vãng lai là do công nghiệp hỗ trợ còn yếu, chính sách thương mại chưa hợp lý, chính sách tỷ giá hối đoái và chưa cân đối vĩ mô giữa tiết kiệm và đầu tư. Từ đó, chúng tôi đề xuất các giải pháp ngắn hạn và các giải pháp dài hạn để giảm thâm hụt tài khoản vãng lai ở Việt Nam trong thời gian đến.
ABSTRACT
This article shows the situation of current account deficit in Vietnam over the period of 1990 -2012. This research indicates the main causes of current account deficit such as: weak industry, weak trade policy, exchange rate popicy, and imbalance between savings and investments. Therefore, we propose the short-term and long – term solutions in order to reduce the situation of current account deficit in Viennam in the future.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn