Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 72,396,855

 Nghiên cứu thực nghiệm mối quan hệ giữa cấu trúc tài chính và hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp ở Việt Nam
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: ThS Trịnh Thị Trinh, ThS Lê Phương Dung
walgreens pharmacy coupon link promo codes walgreens
Nơi đăng: Hội thảo khoa học và quản trị; Số: 7/2013;Từ->đến trang: 314-320;Năm: 2013
Lĩnh vực: Chưa xác định; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Bài báo này sử dụng số liệu lấy từ báo cáo tài chính từ quý 4 năm 2007 đến quý 3 năm 2012 của 31 doanh nghiệp ngành sản xuất chế biến thực phẩm niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) để xác định các mối quan hệ giữa cấu trúc tài chính và các nhân tố khác đối với hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp này. Bài báo sử dụng mô hình dữ liệu bảng cổ điển với cách tiếp cận theo phương pháp: mô hình ảnh hưởng cố định (Fixed Effects Method - FEM) và mô hình ảnh hưởng ngẫu nhiên (Random Effects Method - REM). Kết quả nghiên cứu cho thấy, hiệu quả hoạt động được phản ánh qua các chỉ tiêu tính toán theo giá trị sổ sách (ROA, ROE) của các doanh nghiệp ngành sản xuất chế biến thực phẩm có mối quan hệ cùng chiều với hiệu suất sử dụng tài sản và tốc độ tăng trưởng; có mối quan hệ nghịch chiều với cấu trúc tài chính và cơ cấu tài sản của doanh nghiệp. Trong khi đó, kết quả hồi quy sử dụng chỉ tiêu đo lường theo giá thị trường (P/E) để phản ánh hiệu quả hoạt động doanh nghiệp lại không có ý nghĩa thống kê đối với bất kì nhân tố nào.
ABSTRACT
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn