Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 73,603,694

 Phân tích mối quan hệ nhân quả giữa thâm hụt tài khóa và thâm hụt tài khoản vãng lai ở Việt Nam
manufacturer coupons for prescription drugs modelosguayaquil.com viagra online coupon
Chủ nhiệm:  ThS Trịnh Thị Trinh
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
; Thành viên:  ThS Lê Phương Dung, Nguyễn Thị Duy Đức, Nguyễn Thị Thùy Trang
marriage affairs all wife cheat i want an affair
Số: T01-2013 ; Năm hoàn thành: 2013; Đề tài cấp cơ sở; Lĩnh vực: Kinh tế

Việc nghiên cứu mối liên hệ giữa thâm hụt tài khóa và thâm hụt tài khoản vãng lai là một trong những vấn đề rất quan trọng thu hút sự chú ý của các nhà kinh tế cũng như các nhà hoạch định chính sách. Rất nhiều lý thuyết và nghiên cứu thực nghiệm cố gắng giải thích mối quan hệ giữa chính sách tài khóa và tài khoản vãng lai. Tuy nhiên, các kết quả nghiên cứu cho thấy có ý kiến trái ngược nhau. Các nghiên cứu trên thế giới mới đây đã xác định được mô hình xác định mối liên hệ giữa thâm hụt tài khóa và thâm hụt tài khoản vãng lai. Ở Việt Nam, trong thập kỷ vừa qua đã xuất hiện những nghiên cứu chính sách tài khóa và tài khoản vãng lai. Tuy nhiên, kết quả mô hình nghiên cứu thực nghiệm thường không đồng nhất tùy theo phạm vi nghiên cứu và cách thức ước lượng biến trong mô hình. Hơn nữa nghiên cứu về mối liên hệ giữa thâm hụt tài khóa và thâm hụt tài khoản vãng lai thật sự là một lĩnh vực nghiên cứu mới và đang thu hút sự chú ý của giới hàn lâm cũng như các nhà hoạch định chính sách. Vì vậy, với tư cách một nhà nghiên cứu độc lập, tác giả nhận thấy rằng đề tài  «Phân tích mối quan hệ nhân quả giữa thâm hụt tài khóa và thâm hụt tài khoản vãng lai tại Việt Nam” có ý nghĩa thực tiễn quan trọng. Do đó, việc nghiên cứu tiếp cận theo mô hình VECM  để phân tích là cần thiết cả về phương pháp luận và ứng dụng thực tiễn tại Việt Nam.

- Khoa Tài chính – ngân hàng, trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng

- Ngân hàng Nhà nước – Chi nhánh Đà Nẵng

marriage affairs all wife cheat i want an affair
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn