Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 73,604,802

 Vận dụng mô hình điều chỉnh xây dựng cấu trúc vốn mục tiêu - Nghiên cứu thực nghiệm trên các doanh nghiệp ngành sản xuất vật liệu xây dựng ở Việt Nam
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
viagra coupon 2016 softballspa.com discount coupons for viagra
doctors who prescribe naltrexone site naloxone challenge
Chủ nhiệm:  ThS. Trịnh Thị Trinh
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
; Thành viên:  ThS. Lê Phương Dung, ThS. Nguyễn Quang Minh Nhi
Số: Đ2014-04-51 ; Năm hoàn thành: 2014; Đề tài cấp ĐHĐN; Lĩnh vực: Kinh tế

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn