Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 73,598,193

 Vai trò các khu vực kinh tế trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam
Chủ biên: Khoa Chính trị - Hành chính trực thuộc đại học Quốc gia TP. HCM; Đồng tác giả: Tham gia bài viết
Nơi xuất bản: Nhà Xuất bản Khoa học xã hội; Mã số: 2019 ;Năm XB: 2019
Số lượng XB: ; Số lần tái bản: ; Lĩnh vực: Chưa xác định
TÓM TẮT
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn