Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,097,229

 Enhancing the role of Danang in developing logistic services on the east-west economic corridor
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Trương Bá Thanh, Đào Hữu Hòa, Trần Đình Khôi Nguyên, Nguyễn Mạnh Toàn
Nơi đăng: “Economic Development and the Formation of International Distribution Network in GMS” Xiamen University and Obirin University, China, March 12nd; Số: 01;Từ->đến trang: 13-30;Năm: 2009
Lĩnh vực: Kinh tế; Loại: Báo cáo; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn