Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,096,659

 Ứng dụng phương pháp cân bằng tổng thể trong phân tích mối quan hệ giữa ngành công nghiệp chính yếu và ngành công nghiệp phụ trợ: Trường hợp công nghiệp da Việt nam
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
walgreens prints coupons rx cou
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Trương Bá Thanh (Đồng tác giả: 2)
Nơi đăng: Kỷ yếu hội thảo KH Cấp Bộ (Ảnh hưởng của việc gia nhập tổ chức thương mại thế giới đối với nền kinh tế Việt nam); Số: 29;Từ->đến trang: 289-317;Năm: 2007
Lĩnh vực: Chưa xác định; Loại: Báo cáo; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn