Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,096,493

 Đào tạo theo nhu cầu xã hội: Vai trò và mối quan hệ giữa nhà trường với doanh nghiệp
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Trương Bá Thanh
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
Nơi đăng: Kỷ yếu hội thảo khoa học (Gắn đào tạo với nhu cầu xã hội); Số: ;Từ->đến trang: 1-4;Năm: 2008
Lĩnh vực: Chưa xác định; Loại: Báo cáo; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn