Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,097,213

 Liên kết kinh tế: Từ lý luận đến thực tiễn Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung
abortion stories gone wrong how to abort at home teenage abortion facts
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Trương Bá Thanh
Nơi đăng: Kỷ yếu hội thảo khoa học (Liên kết kinh tế “Vùng kinh tế trọng điểm Miền Trung”); Số: ;Từ->đến trang: 1-4;Năm: 2008
Lĩnh vực: Chưa xác định; Loại: Báo cáo; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn