Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,096,735

 Chuyển dịch cơ cấu kinh tế trong nông nghiệp thành phố Đà Nẵng: Những thành công và hạn chế nhìn từ góc độ chính sách
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Trương Bá Thanh (Đồng tác giả: 2)
marriage affairs open i want an affair
Nơi đăng: Kỷ yếu Hội thảo Khoa học kỷ niệm 10 năm thành lập Đại học Đà Nẵng, Đà Nẵng; Số: ;Từ->đến trang: 457-462;Năm: 2004
Lĩnh vực: Chưa xác định; Loại: Báo cáo; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn