Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 46,533,525

TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: GIẢI PHÁP ĐIỀU KHIỂN CÔNG SUẤT PHẢN KHÁNG CHO HỆ THỐNG TURBIN GIÓ SỬ DỤNG PMSG KHI ĐƯỢC KẾT NỐI VÀO LƯỚI YẾU. Tác giả: Trương Thị Hoa, Ngô Văn Dưỡng . Tạp chí KHCN Đại học Đà Nẵng
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. Số: 53. Trang: 9-17. Năm 2012.
(Apr 1 2013 11:28PM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: Improvement of LVRT Characteristic of SCIG Wind Turbine System by Incorporating PMSG. Authors: Thi-Hoa Truong and Kyoung-Soo Ro
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. International Journal of Energy, Information and Communications
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
. No: Issue 3 , August. Pages: Vol. 3. Year 2012.
(Apr 1 2013 11:34PM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn