Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 103,569,481

TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Điều khiển bán chủ động cho hệ giảm chấn một bậc tự do bằng vật liệu lưu biến từ đàn hồi. Tác giả: Nguyễn Xuân Bảo, Nguyễn Văn Chương, Trương Thị Hoa. Tạp chí khoa học và công nghệ Đại học Đà Nẵng (JST-UD). Số: 18. Trang: Trang: 11-15. Năm 2020. (Jul 8 2020 5:09PM)
[2]Bài báo: GIẢI PHÁP ĐIỀU KHIỂN CÔNG SUẤT PHẢN KHÁNG CHO HỆ THỐNG TURBIN GIÓ SỬ DỤNG PMSG KHI ĐƯỢC KẾT NỐI VÀO LƯỚI YẾU. Tác giả: Trương Thị Hoa, Ngô Văn Dưỡng . Tạp chí KHCN Đại học Đà Nẵng
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. Số: 53. Trang: 9-17. Năm 2012.
(Apr 1 2013 11:28PM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: Singularity-Free Adaptive Controller for Uncertain Hysteresis Suspension Using Magnetorheological Elastomer-Based Absorber. Authors: HT Truong, XB Nguyen, CM Bui. Shock and Vibration. No: 2007022. Pages: (17). Year 2022. (Mar 22 2022 3:25PM)
[2]Article: Adaptive Control Using Barrier Lyapunov Functions for Omnidirectional Mobile Robot with Time-Varying State Constraints. Authors: HT Truong, XB Nguyen. IFToMM Asian conference on Mechanism and Machine Science. No: 401. Pages: (10). Year 2021. (Mar 22 2022 3:27PM)
[3]Article: Low-Cost High Voltage Pulse Source Driven by Solar Panel for Green Plasma Generation Used in Environmental Application. Authors: Hoa Thi Truong, Nam Van Nguyen. Proceedings of the 2nd Annual International Conference on Material, Machines and Methods for Sustainable Development (MMMS2020). No: 612. Pages: Pages 612-617. Year 2021. (Apr 9 2021 1:17PM)
[4]Article: Mechanisms of low-frequency dielectric barrier discharge (DBD) plasma driven by unipolar pulses and bipolar pulses. Authors: Hoa Thi Truong, Yoshihiko Uesugi, and Xuan Bao Nguyen. AIP Advances. No: 11. Pages: 025022. Year 2021. (Mar 16 2021 12:59PM)
[5]Article: Effects of dielectric properties on electrical characteristic of dielectric barrier discharge (DBD) generated by low frequency uni-polar high voltage pulses. Authors: Hoa Thi Truong , Yoshihiko Uesugi , Yasunori Tanaka , and Tatsuo Ishijima. Japanese Journal of Applied Physics. No: 58. Pages: 111001. Year 2019. (Nov 6 2019 11:07AM)
[6]Article: Electric and Dielectric Properties of Dielectric Barrier Discharge (DBD) Plasmas in Water by using Silicon Diodes for Alternating Current (SIDAC). Authors: Hoa Thi Truong, TomTsujii, Yoshihiko Uesugi, Yasunori Tanaka, Tatsuo Ishijima. 2nd Asia-Pacific Conference on Plasma Physics, 11-2018, Kanazawa, Japan. No: BP-27. Pages: 1-4. Year 2018. (May 27 2019 4:21PM)
[7]Article: Fundamental Characteristics of Dielectric Barrier Discharge (DBD) in bubble in water using Silicon Diode for Alternating Current (SIDAC). Authors: Hoa Thi Truong, Yoshihiko Uesugi, Yasunori Tanaka, Tatsuo Ishijima. plasma conference, Himeji 2017. No: 23Gp-07. Pages: 1-4. Year 2017. (May 28 2019 1:07PM)
[8]Presentations: Novel Design Of High Voltage Pulse Source For Efficient DBD Plasma Generation By Using Sidac. Authors: Hoa Truong-Thi ; Misaki Hayashi ; Yoshihiko Uesugi ; Yasunori Tanaka ; Tatsuo Ishijima . 2017 IEEE International Conference on Plasma Science (ICOPS). Pages: 1-1. Year 2017. (May 27 2019 3:55PM)
[9]Article: Novel design of high voltage pulse source for efficient dielectric barrier discharge generation by using silicon diodes for alternating current . Authors: Hoa Thi Truong, Misaki Hayashi, Yoshihiko Uesugi, Yasunori Tanaka, Tatsuo Ishijima. Review of Scientific Instruments. No: 88. Pages: 065105. Year 2017. (May 27 2019 4:35PM)
[10]Article: Improvement of LVRT Characteristic of SCIG Wind Turbine System by Incorporating PMSG. Authors: Thi-Hoa Truong and Kyoung-Soo Ro
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. International Journal of Energy, Information and Communications
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
. No: Issue 3 , August. Pages: Vol. 3. Year 2012.
(Apr 1 2013 11:34PM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn