Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 103,568,482

 Điều khiển bán chủ động cho hệ giảm chấn một bậc tự do bằng vật liệu lưu biến từ đàn hồi
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyễn Xuân Bảo, Nguyễn Văn Chương, Trương Thị Hoa
Nơi đăng: Tạp chí khoa học và công nghệ Đại học Đà Nẵng (JST-UD),; Số: 18;Từ->đến trang: Trang: 11-15;Năm: 2020
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Vật liệu lưu biến từ đàn hồi (MRE) là một trong những vật liệu thông minh được nhiều nhà khoa học quan tâm trong những năm gần đây. Độ cứng của vật liệu có thể thay đổi được dưới ảnh hưởng của một từ trường. Trong nghiên cứu này, vật liệu lưu biến từ đàn hồi được sử dụng trong hệ giảm chấn thông minh. Trong hệ giảm chấn này, độ cứng của hệ có thể điều khiển được do đó tần số tự nhiên của hệ có thể được điều chỉnh để tránh hiện tượng cộng hưởng. Đầu tiên sự thay đổi độ cứng của vật liệu được khảo sát dưới ảnh hưởng của các giá trị từ trường khác nhau. Thứ hai, điều khiển bán chủ động với chiến lược dựa trên lý thuyết ổn định Lyapunov để giảm rung động của hệ. Hiệu quả của bộ điều khiển đã được đánh giá bằng mô phỏng MATLAB và bằng thực nghiệm so với của hệ thống bị động. Kết quả cho thấy bộ điều khiển đề xuất đã thành công trong việc giảm chấn cho hệ rung động một bậc tự do.
ABSTRACT
Magnetorheological elastomer (MRE) is one of the smart materials that have interested many scientists in recent years. The stiffness of a material can be changed under the difference levels of magnetic field. In this study, MREs are used in intelligent suspension systems. In this system, the stiffness of the system is controllable so that its natural frequency can be adjusted to avoid resonance. First, the material stiffness is investigated under the different levels of magnetic field. Second, semi-active control with a strategy is based on Lyapunov stability theory to reduce system vibration. The effectiveness of the controller has been evaluated by MATLAB simulation and by experiment. The results show that the proposed controller has reduced vibration in the 1-DOF system.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn