Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 72,595,105

 Nghiên cứu các phương pháp định giá doanh nghiệp áp dụng tại Việt Nam
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
losartankalium krka bivirkninger go losartan
Chủ nhiệm:  Trần Thị Anh Thư; Thành viên:  
Số: T2012-02-CBT67 ; Năm hoàn thành: 2012; Đề tài cấp cơ sở; Lĩnh vực: Kinh tế
Nghiên cứu đã thực hiện một cuộc điều tra khảo sát đối với các tổ chức tư vấn định giá doanh nghiệp hoạt động tại Việt Nam, kết hợp với tham khảo các báo cáo thực tập của các sinh viên trong mảng định giá doanh nghiệp và các tài liệu chuyên môn, tác giả đã mô tả được thực trạng hoạt động định giá doanh nghiệp tại Việt Nam. Trên cơ sở thực trạng, bài nghiên cứu đã đưa ra được các biện pháp khả thi, phù hợp với bối cảnh nước ta để nâng cao chất lượng của công tác định giá doanh nghiệp.

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn