Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 ĐỔI MỚI, PHÁT TRIỂN KINH TẾ HỢP TÁC TRONG NÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TÂY NGUYÊN
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Thái Thị Bích Vân
Nơi đăng: Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc gia năm 2016 "Phát triển kinh tế - xã hội vùng Tây Nguyên"; Số: ISBN:978-604-60-2479-8;Từ->đến trang: 516-523;Năm: 2017
Lĩnh vực: Nông lâm ngư; Loại: Báo cáo; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Đổi mới, phát triển kinh tế hợp tác trong nông nghiệp mà nồng cốt là hợp tác xã, là con đường tất yếu của kinh tế nông nghiệp, phát triển từ kinh tế tự nhiên lên kinh tế hàng hoá. Trên địa bàn Tây Nguyên, hoạt động kinh tế chủ yếu là nông nghiệp và có tiềm năng rất lớn cho sự phát triển một nền nông nghiệp hàng hoá phong phú, đa dạng. Để phát huy hết tiềm năng và thế mạnh đó, đòi hỏi cần đẩy mạnh hình thức kinh tế hợp tác xã tại các tỉnh Tây Nguyên một cách toàn diện, đổi mới theo mô hình hợp tác xã kiểu mới hiện nay, nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân, thúc đẩy nền kinh tế phát triển lên một tầm cao mới. Trong bài viết này, tác giả chỉ khái quát về bức tranh phát triển kinh tế hợp tác xã tại các tỉnh Tây Nguyên trong thời gian gần đây và đề xuất một số giải pháp nhằm thay đổi bộ mặt kinh tế hợp tác xã nông nghiệp Tây Nguyên theo xu hướng hội nhập quốc tế.
ABSTRACT
Innovation and development of economic cooperation in agriculture, a focus primarily on agricultural cooperatives is the essential way of the agricultural economy and is developed from natural to commodity economy. In the Central Highlands, the main economic activity is agriculture and the region has huge potential for the development of agriculture with the rich and diverse commodity. To fully tap the potential and strengths, it is necessary to boost agricultural cooperatives in the Central Highlands thoroughly, innovate the current model of cooperatives, improve the people’s lives, promote economic growth. In this article, the author only overviewed the picture of economic cooperation development in the Central Highlands in recent times and proposed some solutions aiming at changing the face of agricultural cooperatives in the region toward the trend of international integration.
[ 2017\2017m05d023_14_47_27CSED_Thai_Thi_Bich_Van.docx ]
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn