Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 PHÁT TRIỂN CHĂN NUÔI TRANG TRẠI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KON TUM: THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Thái Thị Bích Vân
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng; Số: 02[111]- Quyển 2;Từ->đến trang: 148-152;Năm: 2017
Lĩnh vực: Nông lâm ngư; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Phát triển chăn nuôi theo hướng trang trại trên địa bàn tỉnh Kon Tum là một định hướng đúng đắn, là con đường xóa đói, giảm nghèo, nâng cao thu nhập, ổn định đời sống của nhân dân, đặc biệt là dân tộc thiểu số. Tuy nhiên, kết quả điều tra thực trạng chăn nuôi theo hướng trang trại trong những năm qua của Kon Tum còn rất thấp, số lượng trang trại chăn nuôi phát triển không đáng kể, chủ yếu là chăn nuôi nhỏ lẻ, manh mún, chưa có sự đầu tư lớn về lượng và chất cho phát triển chăn nuôi, vì vậy chưa khai thác hết tiềm năng và thế mạnh của địa phương. Trong bài báo này, tác giả chỉ phản ánh thực trạng phát triển chăn nuôi trang trại, chỉ ra những khó khăn, tồn tại trong phát triển chăn nuôi đồng thời đề xuất những giải pháp phát triển kinh tế trang trại trong lĩnh vực chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Kon Tum.
ABSTRACT
Development of livestock farming in Kon Tum province is a proper orientation, the way of hunger eradication and poverty reduction and helps to improve the local people’s incomes and stabilize their lives, especially ethnic minorities. However, the result of investigating the situation of livestock farming in the past years in Kon Tum shows that the number of livestock farming is very low and animals are raised primarily in family farm as well as there is a lack of significant investment in the quality and quantity of livestock development. Therefore, potential and local strengths have not been exploited yet. In this paper, the author presents the reality of livestock farming development and identifies the difficulties and problems in livestock development and proposes solutions to economic development in the field of livestock farming in Kon Tum province.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn