Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Quản lý thức ăn chăn nuôi bò của nông hộ ở thành phố Kon Tum, Việt Nam
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Ratchataporn Lunsin, Thái Thị Bích Vân, Trương Thị Tú Trinh, Somporn Daunyai
Nơi đăng: Hội thảo quốc tế lần thứ 2: Dinh dưỡng vật nuôi và môi trường 2017; Số: ISBN:978-616-438-084-4;Từ->đến trang: 280-285;Năm: 2017
Lĩnh vực: Nông lâm ngư; Loại: Báo cáo; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn