Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 ĐÁNH GIÁ TÌNH TRẠNG TỒN DƯ HÀN THE (BORAX) TRONG THỊT VÀ MỘT SỐ SẢN PHẨM ĐƯỢC CHẾ BIẾN TỪ THỊT Ở MỘT SỐ CHỢ TẠI THÀNH PHỐ KON TUM, TỈNH KON TUM
marriage affairs open i want an affair
Chủ nhiệm:  Thái Thị Bích Vân
marriage affairs open i want an affair
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
; Thành viên:  
Số: P2010-KH-05 ; Năm hoàn thành: 2010; Đề tài cấp cơ sở; Lĩnh vực: Nông lâm ngư
TÓM TẮT KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI KHOA HỌC Qua kết quả nghiên cứu, chúng tôi nhận thấy rằng tình hình vệ sinh an toàn thực phẩm tại khu vực thành phố Kon Tum chưa đạt chất lượng. Khả năng sử dụng chất bảo quản (hàn the) để bảo quản thịt và các sản phẩm được chế biến từ thịt như chà bông, giò chả vẫn còn diễn ra phổ biến, gây hại đến sức khỏe của con người. Cụ thể kết quả nghiên cứu được thể hiện như sau: - Kết quả kiểm tra cảm quan trên thịt và sản phẩm chế biến từ thịt (giò chả, chà bông) chưa đạt tiêu chuẩn cảm quan chiếm tỷ lệ như sau: + Trên thịt bò: 39,50%. + Trên thịt lợn: 39,04%. + Trên sản phẩm chế biến từ thịt (giò chả, chà bông): 18,75%. Trong đó, tại khu vực chợ Kon Tum chiếm tỷ lệ mẫu không đạt tiêu chuẩn cảm quan là 31,76%; chợ Duy Tân là 36,73%; chợ trời phường Thắng Lợi là 45,58%. - Kết quả kiểm tra hàn the (borax) tồn tại trong thịt và sản phẩm được chế biến từ thịt có tỷ lệ như sau: + Trên thịt bò: 33,33% + Trên thịt lợn: 34,28% + Trên sản phẩm chế biến từ thịt (giò chả, chà bông): 68,75%. Trong đó: tại khu vực chợ Kon Tum có tỷ lệ thịt và sản phẩm chế biến từ thịt có chứa hàn the là 32,94%; chợ Duy Tân là 28,57%; chợ trời phường Thắng Lợi là 41,17%. SUMMARY Basing on research results, we realized that food hygiene and safety in Kontum city region has not met quality standards yet. Using preservatives (borax) in meat and meat processed products such as pork sausages and salted shredded meat is still popular and harmful to people’s health. Specifically, the research findings are stated as follows: According to findings from the organoleptic evaluation, meat and meat processed products (pork sausages and salted shredded meat) have not yet met organoleptic standards are rated as follows: + Beef: 39,50% + Pork: 39,04% + Processed meat products (pork sausages and salted shredded meat): 18,75%. Among the number of check samples not meeting the organoleptic standards is 31,76% from Kon Tum market, and the figures for Duy Tan market and Thang Loi outdoor market are 36,73% and 45,58% respectively. Results from checking the occurrence of borax in meat and meat processed products are ranked as follows: + Beef: 33,33% + Pork: 34,28% + Processed meat products (pork sausages and salted shredded meat): 68,75%. Within the group, the percentage of meat and meat processed products containing borax in Kon Tum market is 32,94%, and the figures are 28,57% and 41,17% for Duy Tan market and Thang Loi outdoor market respectively.
- Xác định tỷ lệ nhiễm Borax trong thịt và sản phẩm chế biến từ thịt. - Giới thiệu bộ kít thử hàn the cho kết quả nhanh. - Khuyến cáo người dân sử dụng sản phẩm. - Địa chỉ ứng dụng: Thành phố Kon Tum - Tỉnh Kon Tum
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn