Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Xây dựng hệ thống câu hỏi đánh giá mức độ hài lòng của sinh viên đối với hoạt động đào tạo của Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum
Chủ nhiệm:  ThS. Thái Thị Bích Vân
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
; Thành viên:  
Số: P2012-KH-08 ; Năm hoàn thành: 2012; Đề tài cấp cơ sở; Lĩnh vực: Giáo dục

Trên cơ sở tổng quan về những vấn đề hoạt động giảng dạy tại Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum, đề tài đã tập trung xây dựng bảng hỏi và tiến hành khảo sát thử nghiệm đối với sinh viên. Kết quả khảo sát cho phép rút ra kết luận sau:

Với bảng câu hỏi trên, có thể giúp cho Phân hiệu biết được mức độ hài lòng của sinh viên đối với hoạt động đào tạo của Phân hiệu ở mức độ nào, từ đó đề ra hướng khắc phục có hiệu quả hơn.

Tuy nhiên, nghiên cứu này chỉ khảo sát trên một số lượng sinh viên đang theo học tại Phân hiệu thuộc ngành đào tạo hệ chính quy nên tính khái quát kết quả chưa cao. Cần có thêm những nghiên cứu trên phạm vi sinh viên toàn trường và phỏng vấn sâu nhiều đối tượng sinh viên hơn để có một kết quả mang tính đại diện cho toàn bộ sinh viên của trường.

Đạt được những thành tựu nhất định làm cho sinh viên hài lòng là một việc làm khó khăn và lâu dài, nhưng để bảo vệ được thành tựu đó lại là một việc làm khó khăn hơn gấp bội. Trong thời đại khoa học công nghệ phát triển không ngừng, khối lượng tri thức mới không ngừng tăng lên và sự hội nhập vào tổ chức thương mại thế giới WTO ngày càng đặt ra nhiều yêu cầu mới, nhiều thách thức mới mà nhà trường phải đối mặt và vượt qua. Để khẳng định vị trí, khẳng định thương hiệu Phân hiệu đòi hỏi không những Ban lãnh đạo trường, Ban chủ nhiệm các Khoa/Ngành mà còn đòi hỏi tất cả các cán bộ nhân viên và toàn thể sinh viên trong trường cùng nỗ  lực đóng góp công sức vào hoạt động nâng cao chất lượng đào tạo của nhà trường.

ABSTRACT

On the basis of teaching at the Campus of Danang University in Kontum, the research focuses on the questionnaires to examine the teaching. The results indicate that:

The questionnaires are likely to the level of satisfaction of students towards the training of the Campus. Therefore, it is likely to aid managing board to recommend more effective and efficient solutions.

However, the generalization of the results was not high enough due to the fact that the research was only carried out on a certain number of full-time students at the Campus. Therefore, future research should focus on students of all majors and additional interview should be included so that they can bring better results on this issue.

Obtaining certain achievements to make students satisfied is a challenging and long-term issue. However, maintaining those achievements is more challenging. In the development area of technological science, the amount of intellectual knowledge and the admission of WTO require that the Campus overcome more and more requirements and challenges. In order to strengthen the position and the branding of the Campus, it requires that managing board, head of faculties and majors, all staff and students jointly put our best efforts to make contributions to the enhancing the quality of training of the Campus.

- Loại sản phẩm:  Hệ thống bảng câu hỏi đánh giá chất lượng đào tạo cho Phân hiệu
         - Địa chỉ có thể ứng dụng:  Phân hiệu đại học Đà Nẵng tại Kon Tum

walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn