Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 86,101,533

TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Giải pháp quy hoạch lại băng tần GSM 900MHz cho mạng 5G tại Việt Nam. Tác giả: Phạm Quốc Cường, Tăng Tấn Chiến. Tạp chí KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ ĐHTN. Số: T. 208, S. 15 (2019), 208(15): 57 - 64. Trang: 57 - 64. Năm 2019. (Jan 26 2020 9:55PM)
[2]Bài báo: Nghiên cứu, xây dựng phần mềm đánh giá chất lượng mạng vô tuyến giữa các nhà mạng di động theo tọa độ địa lý. Tác giả: Phạm Quốc Cường, Tăng Tấn Chiến. Tạp chí Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng. Số: Vol. 17, No. 5, 2019. Trang: 30 - 34. Năm 2019. (Aug 13 2019 2:00PM)
[3]Bài báo: Nghiên cứu, xây dựng phần mềm nâng cao độ chính xác trong đo kiểm đánh giá KPI mạng vô tuyến . Tác giả: Phạm Quốc Cường, Tăng Tấn Chiến. Hội nghị Quốc gia lần thứ XXII về Điện tử, Truyền thông và Công nghệ Thông tin REV-ECIT 2019. Số: REV-ECIT 2019. Trang: 19 - 23. Năm 2019. (Jan 31 2020 4:14PM)
[4]Bài báo: Nghiên cứu cải thiện hiệu quả bọc chắn nhằm giảm ảnh hưởng của bức xạ điện từ đến các thiết bị điện tử ở môi trường xung quanh nguồn bức xạ. Tác giả: Tăng Tấn Chiến, Võ Văn Dũng, Trần Nhật Anh. Tạp chí Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng. Số: Vol. 17, No. 1.1, 2019. Trang: 6 - 10. Năm 2019. (May 9 2019 10:07AM)
[5]Bài báo: Kết hợp kỹ thuật tiền mã hóa và triệt tự giao thoa để tối đa hóa tốc độ tổng của truyền thông song công đa Anten . Tác giả: Bùi Thị Minh Tú, Nguyễn Duy Nhật Viễn, Tăng Tấn Chiến . Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng. Số: Số 5(114).2017-Quyển 1. Trang: 86 - 89. Năm 2017. (Oct 24 2017 8:54PM)
[6]Bài báo: Thiết kế tiền mã hóa tuyến tính cho kênh truyền Two – Way Relay. Tác giả: Nguyễn Lê Hùng, Nguyễn Duy Nhật Viễn, Tăng Tấn Chiến
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng. Số: 1[74] - 2014. Trang: 17 - 20. Năm 2014. (Mar 5 2014 12:54AM)
[7]Bài báo: Two-Way Relay Networks with SDMA: Precoding Design and Power Allocation. Tác giả: Vien Nguyen-Duy-Nhat, Hung Nguyen-Le, Chien Tang-Tan, Tran Thi Huong, Bui Thi Minh Tu, and Nguyen Hong Giang. Proceedings of The first NAFOSTED Conference on Information and Computer Science 2014 (NICS'14). Số: 2014. Trang: 243-252. Năm 2014. (Aug 8 2014 10:52AM)
[8]Bài báo: Thiết kế bộ tiền mã hóa cho kênh truyền MIMO đường xuống với nhiều thiết bị đầu cuối. Tác giả: Nguyễn Lê Hùng; Nguyễn Duy Nhật Viễn; Tăng Tấn Chiến. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 5(78).2014. Trang: 38-42. Năm 2014. (Sep 19 2014 9:38AM)
[9]Bài báo: Ảnh hưởng của nhiễu xuyên kênh đến chất lượng tín hiệu trong bo mạch tốc độ cao. Tác giả: Tăng Tấn Chiến, Bùi Tấn Lộc.
marriage affairs open i want an affair
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
. Hội thảo Quốc gia 2014 về Điện tử Truyền thông và Công nghệ Thông tin. Số: ECIT 2014. Trang: 470 - 476. Năm 2014. (Dec 3 2014 9:22PM)
[10]Bài báo: Kết hợp ước lượng nhiễu pha và kênh truyền biến đổi theo thời gian cho hệ thống OFDM . Tác giả: Nguyễn Duy Nhật Viễn, Huỳnh Văn Đông, Tăng Tấn Chiến
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng. Số: 7[80]/2014. Trang: 80-84. Năm 2014. (Dec 5 2014 10:31AM)
[11]Bài báo: Ước lượng kênh truyền dùng bộ lọc Kalman cho truyền dẫn OFDM trong môi trường fading nhanh. Tác giả: Nguyễn Duy Nhật Viễn, Nguyễn Lê Hùng, Tăng Tấn Chiến
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng. Số: 5[66]. Trang: 96-100. Năm 2013. (Aug 12 2013 9:44PM)
[12]Bài báo: Statistical Properties of Rayleigh Fading Models in Wireless Communications. Tác giả: Nguyen Duy Nhat Vien, Nguyen Le Hung, Tang Tan Chien. Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Đà Nẵng. Số: 8(57), Quyển 3. Trang: 262-269. Năm 2012. (Aug 12 2013 10:01PM)
[13]Bài báo: Interference Analysis for OFDM Transmissions in the Presence of Time-Varying Channel Impairments. Tác giả: Vien Nguyen-Duy-Nhat, Hung Nguyen-Le, Chien Tang-Tan
walgreens pharmacy coupon link promo codes walgreens
. REV Journal on Electronics and Communications;. Số: VOL.2, Số: 3-4, JULY - DECEMBER, 2012. Trang: 140-146. Năm 2012. (Aug 12 2013 10:28PM)
[14]Bài báo: Nghiên cứu đánh giá chất lượng phần tử Anten mảng bằng thông số phản xạ. Tác giả: Tăng Tấn Chiến, Nguyễn Hồng Vinh. Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Đà Nẵng
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
. Số: 4(45).2011. Trang: 1-9. Năm 2011.
(Aug 12 2013 9:06PM)
[15]Bài báo: Đánh giá đặc tính hoạt động của Microstrip Line bằng phương pháp mô phỏng. Tác giả: Tăng Tấn Chiến. Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Đà Nẵng
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
. Số: 8(49).2011. Trang: 9-17. Năm 2011.
(Aug 12 2013 9:19PM)
[16]Bài báo: Giải pháp tách tín hiệu bị chồng lấn trong hệ thống cảnh báo chống va chạm hàng không. Tác giả: TANG TAN CHIEN, NGUYEN KHAC VU.. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng. Số: 2(37)/2010. Trang: 37-46. Năm 2010. (Jan 12 2011 3:18PM)
[17]Bài báo: Mô phỏng Trường điện từ truyền trong tế bào TEM bằng hệ thống TLM-3D. Tác giả: TANG TAN CHIEN. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng. Số: 3(32)/2009. Trang: 16-23. Năm 2009. (Jan 12 2011 3:27PM)
[18]Bài báo: Phát triển đào tạo Sau đại học để tăng cường nguồn nhân lực chất lượng cao. Tác giả: TANG TAN CHIEN
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. Kỷ yếu Hội nghị liên kết đào tạo Sau đại học và Nghiên cứu khoa học - Đại học Đà Nẵng
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
. Số: Đà Nẵng, 8-2009. Trang: 14-16. Năm 2009.
(Jan 14 2011 11:37AM)
[19]Bài báo: Ứng dụng các mã CI để giảm PAPR và nâng cao dung lượng hệ thống OFDM. Tác giả: TANG TAN CHIEN, PHAM THI MINH CHAU, PHAM VAN TUAN. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng. Số: 3(26)/2008. Trang: 17-24. Năm 2008. (Jan 12 2011 3:29PM)
[20]Tham luận: Đào tạo theo học chế tín chỉ gắn liền với việc nâng cao chất lượng. Tác giả: TANG TAN CHIEN.. Kỷ yếu Hội nghị Khoa học về Nâng cao chất lượng dạy học theo học chế tín chỉ tại Đại học Đà Nẵng.. Trang: 30-34. Năm 2007. (Jan 12 2011 3:39PM)
[21]Bài báo: Giàn micro thu âm với thuật toán Beamforming mới để giảm nhiễu cả trong và ngoài Beam. Tác giả: TANG TAN CHIEN, NGUYEN BA HOI, BUI THI MINH TU.. Tạp chí Khoa học và Công nghệ các Trường Đại học Kỹ thuật.
walgreens prints coupons open free printable coupons
walgreens pharmacy coupon walgreen online coupons promo codes walgreens
. Số: 54/2005. Trang: 47-51. Năm 2005.
(Jan 12 2011 3:41PM)
[22]Bài báo: Nghiên cứu sự phân bố Trường điện từ trong mạng 3D của tế bào TEM. Tác giả: TANG TAN CHIEN.. Kỷ yếu Hội nghị khoa học lần thứ 3 kỷ niệm 10 năm thành lập Đại học Đà Nẵng (1994-2004), Tập 1. Trang: 118-122. Năm 2004. (Jan 12 2011 3:43PM)
[23]Bài báo: Ứng dụng một số thuật toán trong việc thiết kế tối ưu mạng cáp nội hạt. Tác giả: TANG TAN CHIEN, TRAN QUOC HUNG, LUONG HONG KHANH.. Báo cáo tại Hội thảo Quốc gia Một số vấn đề chọn lọc của Công nghệ Thông tin và Truyền thông lần thứ VII.. Số: Tóm tắt lần thứ VII. Trang: 68. Năm 2004. (Jan 12 2011 3:45PM)
[24]Bài báo: Cải tạo các cảm biến Carbon Monoxide CO cho phù hợp với môi trường Việt Nam. Tác giả: TANG TAN CHIEN, BUI THI MINH TU.
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng. Số: 3/2003. Trang: 52-55. Năm 2003. (Jan 12 2011 3:46PM)
[25]Bài báo: Mở rộng dải thông của tế bào TEM bằng mô hình tế bào ghép. Tác giả: TANG TAN CHIEN.. Tạp chí Khoa học và Công nghệ các Trường Đại học Kỹ thuật. Số: 38 + 39/2002. Trang: 134-137. Năm 2002. (Jan 12 2011 3:48PM)
[26]Bài báo: Nghiên cứu lý thuyết và thực nghiệm đặc tính hoạt động của tế bào TEM (1GHz). Tác giả: TANG TAN CHIEN.
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
. Tạp chí Khoa học và Công nghệ các Trường Đại học Kỹ thuật. Số: 34 + 35/2002. Trang: 11-15. Năm 2002. (Jan 12 2011 3:53PM)
[27]Bài báo: Mô phỏng sự truyền của Trường điện từ bằng phương pháp TLM. Tác giả: TANG TAN CHIEN.
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Tạp chí Khoa học và Công nghệ các Trường Đại học Kỹ thuật. Số: 30 + 31/2001. Trang: 20-25. Năm 2001. (Jan 12 2011 3:55PM)
[28]Bài báo: Phương án nâng cao độ tin cậy trong hệ thống ghép kênh quang phân chia theo bước sóng (WDM). Tác giả: TANG TAN CHIEN.. Tạp san Khoa học Đại học Đà Nẵng. Số: 6*8/1999. Trang: 67-70. Năm 1999. (Jan 12 2011 3:56PM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: Reinforcing mobile network planning with forecasted input data obtained by a machine learning approach. Authors: Cuong Pham-Quoc, Hung Nguyen-Le, Chien Tang-Tan, Tuan Tang-Anh.
. 2020 IEEE Eighth International Conference on Communications and Electronics (ICCE), Phu Quoc, Vietnam, January 13 – 15, 2021. No: 2020 IEEE Eighth International Conference. Pages: 561 - 565. Year 2021.
(Feb 15 2021 11:21PM)
[2]Article: Polarization-insensitive two-mode (de)multiplexer using silicon-on-insulator-based Y-junction and multimode interference couplers. Authors: Duong Quang Duy; Ho Duc Tam Linh; Tang Tan Chien; Nguyen Tan Hung; Truong Cao Dung; Dang Hoai Bac. Optical Engineering (SCI) 58(6), 067105 (21 June 2019). https://doi.org/10.1117/1.OE.58.6.067105. No: June 2019 • Vol. 58(6), 067105 (21 June 2019). Pages: 067105-1, 067105-7. Year 2019. (Oct 4 2019 2:41PM)
[3]Article: Wideband Optical Logic Gates Based on a 3×3 Multi-Mode Interference Coupler. Authors: Chien V. Le, Dien V. Nguyen, Ngan T. K. Nguyen, Tuyen T. T. Le, Chien Tang-Tan, Cao Dung Truong, Hung Nguyen Tan . Proceedings of The 2017 International Conference on Advanced Technologies for Communications. No: ATC 2017 (October 18 - 20, 2017). Pages: 245 - 249. Year 2017. (Oct 24 2017 9:47AM)
[4]Article: Robust Precoding and Postcoding for Multicell Multiuser Transmission using Imperfect CSI. Authors: Hung Nguyen-Le, Vien Nguyen-Duy-Nhat, Chien Tang-Tan and Vo Nguyen Quoc Bao. Journal of Communications and Networks (SCIE). No: Volume: 18, Number: 5, 2016. Pages: 762 - 772. Year 2016. (Nov 1 2016 3:49PM)
[5]Article: Improvement of Shielding for Electromagnetic Compatibility. Authors: Tang Tan Chien, Bui Thi Minh Tu, Tran Nguyen Do. International Conference on Electronic, Information, and Communication (ICEIC) 2016. No: ICEIC 2016. Pages: 128-131. Year 2016. (Jun 16 2016 5:09PM)
[6]Article: Improvement of Shielding for Electromagnetic Compatibility. Authors: Tang Tan Chien, Bui Thi Minh Tu, Tran Nguyen Do . IEIE Transactions on Smart Processing & Computing. No: Volume 5 Number 1 February 29, 2016. Pages: 63-69. Year 2016. (Mar 19 2016 10:53PM)
[7]Article: Joint Phase Noise and Doubly Selective Channel Estimation in Full-Duplex MIMO-OFDM Systems. Authors: Vien Nguyen-Duy-Nhat, Tu Bui-Thi-Minh, Chien Tang-Tan, Vo Nguyen Quoc Bao, Hung Nguyen-Le . Proceedings of The 2016 International Conference on Advanced Technologies for Communications (ATC 2016). No: October 12 - 14, 2016. Pages: 413 - 418. Year 2016. (Nov 1 2016 11:45AM)
[8]Article: Doubly Selective Channel Estimation in Full-Duplex MIMO-OFDM Systems. Authors: Vien Nguyen-Duy-Nhat, Hung Nguyen-Le, Chien Tang-Tan, Tu Bui-Thi-Minh. 2015 International Conference on Avanced Technologies for Communications (ATC). No: Oct. 14-16, 2015. Pages: 578-582. Year 2015. (Oct 24 2015 9:41PM)
[9]Article: Multicell Transmission over Multiple Access Channel: Precoding and Postcoding . Authors: Vien Nguyen-Duy-Nhat, Hung Nguyen-Le, Chien Tang-Tan, Quang Le . 2014 IEEE Fifth International Conference on Communications and Electronics (ICCE 2014). No: 2014. Pages: 599-602. Year 2014. (Aug 7 2014 11:13PM)
[10]Article: SIR Analysis for OFDM Transmissions in the Presence of Time-Varying Channel Impairment. Authors: Vien Nguyen-Duy-Nhat, Hung Nguyen-Le and Chien Tang-Tan. 2nd International Workshop on Industrial IT Convergence (WIITC 2014);. No: 1, 2014. Pages: 131-135. Year 2014. (Aug 7 2014 10:08PM)
[11]Article: Interference management over multicell broadcast channels. Authors: Vien Nguyen-Duy-Nhat, Hung Nguyen-Le, Chien Tang-Tan. IEEE-ATC. The International Conference on Advanced Technologies for Communications 2014 (ATC'14). No: Oct. 15-17, 2014. Pages: 512-516. Year 2014. (Apr 16 2015 10:32PM)
[12]Article: Multiuser Precoding in MIMO Two-way Relay Transmission. Authors: Vien Nguyen-Duy-Nhat, Hung Nguyen-Le, Chien Tang-Tan, and Mai Le-Thi-Phuong. The Fifth International Conference on Ubiquitous and Future Networks (ICUFN 2013)
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
. No: 10.1109/ICUFN.2013.6614799. Pages: 139 - 143. Year 2013.
(Aug 7 2014 10:26PM)
[13]Article: SIR Analysis for OFDM Transmission in the Presence of CFO, Phase Noise and Doubly Selective Fading. Authors: Vien Nguyen-Duy-Nhat, Hung Nguyen-Le, Chien Tang-Tan, and Tho Le-Ngoc. IEEE-Communications Letters, Journal (SCI), September 2013. No: Volume 17, Number 9. Pages: pp. 1810-1813. Year 2013. (Feb 8 2014 5:07PM)
[14]Article: Multiuser Scheduling in Two-Way Relay Networks. Authors: Vien Nguyen-Duy-Nhat, Hung Nguyen-Le, Chien Tang-Tan. Proceeding of the 2013 International Conference on Advanced Technologies for Communications (ATC'13);. No: 2013. Pages: 147-151. Year 2013. (Aug 7 2014 10:46PM)
[15]Article: On the Effect of Phase Noise and Time-Selective Channel on OFDM Transmission: SINR Analysis. Authors: Vien Nguyen-Duy-Nhat, Hung Nguyen-Le, Chien Tang-Tan. Proceeding of the 2012 Interational Conference on Advanced Technologies for Communications. No: IEEE ATC, 10-12 October, 2012, Hanoi, Vietnam. Pages: 98-102. Year 2012. (Aug 12 2013 10:21PM)
[16]Article: Using Artificial Neural Network for Robust Voice Activity Detection Under Adverse Conditions. Authors: TUAN V. PHAM, CHIEN T. TANG, MICHAEL STADTSCHNITZER (Austria).
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
. The 2009 IEEE - RIVF International Conference on Computing and Communication Technologies, DUT, Vietnam
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. No: July 13-17, 2009. Pages: 35-42. Year 2009.
(Jan 12 2011 3:25PM)
[17]Article: Reliable Voice Activity Detection Algorithms Under Adverse Environments. Authors: MICHAEL STADTSCHNITZER, TUAN VAN PHAM (Austria), TANG TAN CHIEN (Vietnam). The Second International Conference on Communications and Electronics (ICCE 2008); June 4-6, 2008; Hoi An, Vietnam. No: June 4-6, 2008. Pages: 218-223. Year 2008. (Jan 12 2011 3:33PM)
[18]Article: A Comparative Study on Excitation Extension Algorithms for Artificial Bandwidth Extension. Authors: FRIEDRICH SCHAFER, TUAN VAN PHAM, GERNOT KUBIN (Austria), TANG TAN CHIEN (Vietnam).
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Proceedings of the Fifth LASTED International Conference Signal Processing, Pattern Recognition, and Applications; Innsbruck, Austria
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. No: February 13-15, 2008. Pages: 211-216. Year 2008.
(Jan 12 2011 3:36PM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn