Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Doubly Selective Channel Estimation in Full-Duplex MIMO-OFDM Systems
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Vien Nguyen-Duy-Nhat, Hung Nguyen-Le, Chien Tang-Tan, Tu Bui-Thi-Minh
Nơi đăng: 2015 International Conference on Avanced Technologies for Communications (ATC); Số: Oct. 14-16, 2015;Từ->đến trang: 578-582;Năm: 2015
Lĩnh vực: Khoa học công nghệ; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
This paper studies the problem of frequency- and time-selective (doubly selective) channel estimation in full-duplex multiple-input multiple-output (MIMO) orthogonal frequency division multiplexing (OFDM) systems. In particular, the maximum-likelihood (ML) principle is employed to formulate a pilot-aided channel estimation algorithm. To reduce the number of doubly selective channel parameters to be estimated, various basis expansion models (BEMs) are used as fitting parametric models. The use of BEMs enables an increase in the system spectral efficiency since estimating a reduced number of channel parameters entails a reduction in used pilot overhead. This paper provides analytical and empirical results of the BEM-based channel estimation accuracy. Several mean square error (MSE) results show that the discrete prolate spheroidal (DPS) or Karhuen Loeve (KL) basis functions would be a suitable choice for BEM-based full-duplex doubly selective channel estimation.
ABSTRACT
This paper studies the problem of frequency- and time-selective (doubly selective) channel estimation in full-duplex multiple-input multiple-output (MIMO) orthogonal frequency division multiplexing (OFDM) systems. In particular, the maximum-likelihood (ML) principle is employed to formulate a pilot-aided channel estimation algorithm. To reduce the number of doubly selective channel parameters to be estimated, various basis expansion models (BEMs) are used as fitting parametric models. The use of BEMs enables an increase in the system spectral efficiency since estimating a reduced number of channel parameters entails a reduction in used pilot overhead. This paper provides analytical and empirical results of the BEM-based channel estimation accuracy. Several mean square error (MSE) results show that the discrete prolate spheroidal (DPS) or Karhuen Loeve (KL) basis functions would be a suitable choice for BEM-based full-duplex doubly selective channel estimation.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn