Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Improvement of Shielding for Electromagnetic Compatibility
Tác giả hoặc Nhóm tác giả:  Tang Tan Chien, Bui Thi Minh Tu, Tran Nguyen Do
Nơi đăng: IEIE Transactions on Smart Processing & Computing; Số: Volume 5 Number 1 February 29, 2016;Từ->đến trang: 63-69;Năm: 2016
Lĩnh vực: Khoa học công nghệ; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
This paper presents methods to improve the effectiveness of electromagnetic shielding. The slit appears in an enclosure’s surface to ventilate. Slits may also appear due to power supply lines or to serve as a communication link between electronic circuits inside and outside the box. We simulated electromagnetic radiation in different conditions in order to propose a method to improve the effectiveness of electromagnetic shielding to ensure electromagnetic compatibility using CST software (Computer Simulation Technology).
ABSTRACT
This paper presents methods to improve the effectiveness of electromagnetic shielding. The slit appears in an enclosure’s surface to ventilate. Slits may also appear due to power supply lines or to serve as a communication link between electronic circuits inside and outside the box. We simulated electromagnetic radiation in different conditions in order to propose a method to improve the effectiveness of electromagnetic shielding to ensure electromagnetic compatibility using CST software (Computer Simulation Technology).
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn