Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Wideband Optical Logic Gates Based on a 3×3 Multi-Mode Interference Coupler
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Chien V. Le, Dien V. Nguyen, Ngan T. K. Nguyen, Tuyen T. T. Le, Chien Tang-Tan, Cao Dung Truong, Hung Nguyen Tan
Nơi đăng: Proceedings of The 2017 International Conference on Advanced Technologies for Communications; Số: ATC 2017 (October 18 - 20, 2017);Từ->đến trang: 245 - 249;Năm: 2017
Lĩnh vực: Khoa học công nghệ; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
In this paper, an all-optical logic gate with multiple functions and asymmetric structure is theoretically designed and simulated using a silicon on insulator (SOI)-based multimode interference (MMI) coupler. By switching the optical signal to different input waveguide ports, the device can function as an OR, NOT, NAND, or NOR gate simultaneously or individually. Simulation results by using three-dimensional beam propagation method (3D-BPM) incorporated with effective index method (EIM) show that these logic gates can operate with low loss in a wide wavelength band as much as 100 nm. It is a kind of promising device for applications on the next-generation high-speed, compact logic circuits, ultrafast signal processing as well as future silicon photonics-based integrated circuits.
ABSTRACT
In this paper, an all-optical logic gate with multiple functions and asymmetric structure is theoretically designed and simulated using a silicon on insulator (SOI)-based multimode interference (MMI) coupler. By switching the optical signal to different input waveguide ports, the device can function as an OR, NOT, NAND, or NOR gate simultaneously or individually. Simulation results by using three-dimensional beam propagation method (3D-BPM) incorporated with effective index method (EIM) show that these logic gates can operate with low loss in a wide wavelength band as much as 100 nm. It is a kind of promising device for applications on the next-generation high-speed, compact logic circuits, ultrafast signal processing as well as future silicon photonics-based integrated circuits.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn