Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

  Kết hợp kỹ thuật tiền mã hóa và triệt tự giao thoa để tối đa hóa tốc độ tổng của truyền thông song công đa Anten


Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Bùi Thị Minh Tú, Nguyễn Duy Nhật Viễn, Tăng Tấn Chiến
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng; Số: Số 5(114).2017-Quyển 1;Từ->đến trang: 86 - 89;Năm: 2017
Lĩnh vực: Khoa học công nghệ; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Kỹ thuật truyền dẫn song công đã rất thu hút bởi tiềm năng tăng hiệu quả phổ gấp đôi của nó. Một trong những thách thức quan trọng nhất của truyền dẫn song công chính là phải triệt bỏ được tự giao thoa giữa các anten phát và thu cùng một thiết bị.Bài báo này tập trung thiết kế các ma trận tiền mã hoá để tối đa hóa tốc độ tổng có xét đến ảnh hưởng của SI cho hệ thống tryền dẫn song công (full-duplex) đa anten MIMO (multiple input/multiple output) điểm – điểm (point – to –point). Để loại bỏ thành phần SI, kỹ thuật ZF (zero-forcing) được áp dụng. Kết quả cho thấy rằng, SI đã được loại bỏ gần như hoàn toàn với điều kiện tổng số anten phát của hai node lớn hơn bằng số anten thu tại một node. Tỷ lệ lỗi bit BER (bit error rate) cũng được đánh giá trong kết quả mô phỏng. Bài báo cũng đã xây dựng bài toán tối ưu trong điều kiện thực tế: công suất phát tín hiệu trên các anten phát nhỏ hơn công suất phát tối đa của một node.
ABSTRACT
Full-duplex (FD) wireless communication have attracted increasing attention recently due to the potential of doubling the spectrum efficiency. However, one of the most critical challenges of FD communication is to cancel the self-interference (SI) between transmitting and receiving antennas from one device. In this paper, we focus on the pre-coding design for sum rate maximization while considering the effects of residual SI for point – to-point multiple input/multiple output (MIMO) Full-Duplex systems. The zero-forcing (ZF) method is selected to cancel the SI. The results show that, the self-interference cancellation is done by matrix pre-coding at the transmitter if the total number of transmitting antennas of two nodes is greater than the number of receiving antennas of one node. The Bit Error Rate (BER) is also evaluated in the simulation. In addition, this paper presents optimal problem when the transmission power of all antennas is smaller than the maximum transmission power of a node.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn