Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Polarization-insensitive two-mode (de)multiplexer using silicon-on-insulator-based Y-junction and multimode interference couplers
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Duong Quang Duy; Ho Duc Tam Linh; Tang Tan Chien; Nguyen Tan Hung; Truong Cao Dung; Dang Hoai Bac
Nơi đăng: Optical Engineering (SCI) 58(6), 067105 (21 June 2019). https://doi.org/10.1117/1.OE.58.6.067105; Số: June 2019 • Vol. 58(6), 067105 (21 June 2019);Từ->đến trang: 067105-1, 067105-7;Năm: 2019
Lĩnh vực: Khoa học công nghệ; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
We propose a compact device that can (de)multiplex the two lowest polarization-insensitive modes (TE0  /  TM0 and TE1  /  TM1) by using silicon-on-insulator substrate. The proposed device consists of a Y-junction coupler and a 2  ×  2 multimode interference coupler. We use both beam propagation method and effective index method to optimize and simulate this device. The simulation results show the advantages of our device, such as large wavelength range up to 95 nm, low insertion loss, large fabrication tolerances, and small footprint.
ABSTRACT
We propose a compact device that can (de)multiplex the two lowest polarization-insensitive modes (TE0  /  TM0 and TE1  /  TM1) by using silicon-on-insulator substrate. The proposed device consists of a Y-junction coupler and a 2  ×  2 multimode interference coupler. We use both beam propagation method and effective index method to optimize and simulate this device. The simulation results show the advantages of our device, such as large wavelength range up to 95 nm, low insertion loss, large fabrication tolerances, and small footprint.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn