Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Đào tạo theo học chế tín chỉ gắn liền với việc nâng cao chất lượng.
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
walgreens pharmacy coupon
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: TANG TAN CHIEN.
Nơi đăng: Kỷ yếu Hội nghị Khoa học về Nâng cao chất lượng dạy học theo học chế tín chỉ tại Đại học Đà Nẵng.
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
; Số: ;Từ->đến trang: 30-34;Năm: 2007
Lĩnh vực: Giáo dục; Loại: Báo cáo; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
marriage affairs open i want an affair
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
ABSTRACT
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn