Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Phương án nâng cao độ tin cậy trong hệ thống ghép kênh quang phân chia theo bước sóng (WDM).
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: TANG TAN CHIEN.
Nơi đăng: Tạp san Khoa học Đại học Đà Nẵng
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
; Số: 6*8/1999;Từ->đến trang: 67-70;Năm: 1999
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn