Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Phát triển đào tạo Sau đại học để tăng cường nguồn nhân lực chất lượng cao
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
Tác giả hoặc Nhóm tác giả:  TANG TAN CHIEN
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
Nơi đăng: Kỷ yếu Hội nghị liên kết đào tạo Sau đại học và Nghiên cứu khoa học - Đại học Đà Nẵng
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
; Số: Đà Nẵng, 8-2009;Từ->đến trang: 14-16;Năm: 2009
Lĩnh vực: Giáo dục; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn