Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 SIR Analysis for OFDM Transmissions in the Presence of Time-Varying Channel Impairment
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Vien Nguyen-Duy-Nhat, Hung Nguyen-Le and Chien Tang-Tan
Nơi đăng: 2nd International Workshop on Industrial IT Convergence (WIITC 2014);; Số: 1, 2014;Từ->đến trang: 131-135;Năm: 2014
Lĩnh vực: Khoa học công nghệ; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
In this paper, we concerned with the
detrimental effect of phase noise (PHN) and carrier
frequency offset (CFO) on the performance of orthogonal
frequency division multiplexing (OFDM) transmissions
over time-selective channels. The approximate
formulation of signal-to-interference (SIR) at an OFDM
receiver in the presence of PHN, CFO and normalized
Doppler frequency (NDF) is derived. Simulation and
analytical results under various OFDM system settings
are in good agreement and reveal the contributions of
these channel impairments in the SIR degradation.
ABSTRACT
In this paper, we concerned with the
detrimental effect of phase noise (PHN) and carrier
frequency offset (CFO) on the performance of orthogonal
frequency division multiplexing (OFDM) transmissions
over time-selective channels. The approximate
formulation of signal-to-interference (SIR) at an OFDM
receiver in the presence of PHN, CFO and normalized
Doppler frequency (NDF) is derived. Simulation and
analytical results under various OFDM system settings
are in good agreement and reveal the contributions of
these channel impairments in the SIR degradation.
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn