Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Multiuser Scheduling in Two-Way Relay Networks
marriage affairs open i want an affair
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Vien Nguyen-Duy-Nhat, Hung Nguyen-Le, Chien Tang-Tan
Nơi đăng: Proceeding of the 2013 International Conference on Advanced Technologies for Communications (ATC'13);; Số: 2013;Từ->đến trang: 147-151;Năm: 2013
Lĩnh vực: Khoa học công nghệ; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
This paper studies the problem of multiuser slection in multiple-input multiple-output (MIMO) two-way relay networks. In the literature, existing studies consider multiuser selection for relay networks having homogeneous terminals/users (each is equipped with one antenna). Unlike the existing studies, this paper is concerned with the problem of multiuser scheduling in two-way relay networks using space division multiple access (SDMA) for heterogeneous multiuser transmissions. Numerical simulation results show that using block-diagonalization (BD) precoding and greedy user selection can facilitate heterogeneous multiuser relay transmissions which offer higher system capacity than heterogeneous multiuser relay transmissions.
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
ABSTRACT
This paper studies the problem of multiuser slection in multiple-input multiple-output (MIMO) two-way relay networks. In the literature, existing studies consider multiuser selection for relay networks having homogeneous terminals/users (each is equipped with one antenna). Unlike the existing studies, this paper is concerned with the problem of multiuser scheduling in two-way relay networks using space division multiple access (SDMA) for heterogeneous multiuser transmissions. Numerical simulation results show that using block-diagonalization (BD) precoding and greedy user selection can facilitate heterogeneous multiuser relay transmissions which offer higher system capacity than heterogeneous multiuser relay transmissions.
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn