Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Kết hợp ước lượng nhiễu pha và kênh truyền biến đổi theo thời gian cho hệ thống OFDM

abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyễn Duy Nhật Viễn, Huỳnh Văn Đông, Tăng Tấn Chiến
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng; Số: 7[80]/2014;Từ->đến trang: 80-84;Năm: 2014
Lĩnh vực: Khoa học công nghệ; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Ngày nay, các hệ thống truyền thông vô tuyến thế hệ mới hiện nay đã có được tốc độ cao, băng thông rộng, tuy nhiên chất lượng của hệ thống bị suy giảm đáng kể bởi tác động của nhiễu pha và độ dịch Doppler. Bài báo tiến hành phân tích sự ảnh hưởng, mô hình hóa hệ thống và từ đó ước lượng sự thay đổi của đáp ứng kênh, nhiễu pha trong hệ thống OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing). Cụ thể, kênh thay đổi theo thời gian và nhiễu pha gây ảnh hưởng đến hệ thống OFDM làm xoay pha tín hiệu, từ đó gây nên giao thoa liên sóng mang, mất đồng bộ, phá hủy tính trực giao của các sóng mang con trong hệ thống. Bài báo kết hợp ước lượng đáp ứng kênh thay đổi theo thời gian sử dụng khai triển hàm cơ sở và để bắt theo sự thay đổi của nhiễu pha sử dụng bộ lọc Kalman. Phân tích lý thuyết và kết quả mô phỏng cho thấy bằng cách sử dụng các thuật toán, sai số trung bình bình phương (MSE: Mean-Squared-Error) của hệ thống được cải thiện đáng kể.
ABSTRACT
The next generation wireless communication system has high speed, broadband. However, the quality of system would significantly degrade because of phase noise and Doppler shift. In this paper, we will analyse influences of the model system to estimate the change of channel impulse response and phase noise in the orthogonal frequency division multiplexing system (OFDM). Specifically, channel impulse response changes over time and the phase noise which effects the OFDM system by constellation rotation i.e the common phase error, causes synchronous carrier, inter carrier interference (ICI) and recovering clock figure and destroys orthogonally of sub-carrier in system. The problems on the signal model and estimating model will be presented clearly. In this paper, to estimate channel impulse response time varying, we use basic expansion model (BEM), and to track phase noise, we use the Kalman filter working in the time domain. Theoretical analysis and the result of emulations show that by using algorithms, the mean squared error of the system is improved significantly.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn