Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 86,101,501

[1] Đề tài cấp Bộ: Tính toán thiết kế Microstrip Line bằng phương pháp TLM-3D.. Chủ nhiệm: Tăng Tấn Chiến. Thành viên: Lê Hồng Nam. Mã số: B2010-ĐN01-21. Năm: 2011. (Aug 12 2013 5:45PM)
[2] Đề tài cấp Bộ: Xây dựng kế hoạch chiến lược phát triển Đại học Đà Nẵng thành đại học nghiên cứu để đào tạo đội ngũ nhân lực trình độ cao theo nhu cầu của khu vực Miền Trung và Tây Nguyên trong thời kỳ hội nhập.. Chủ nhiệm: Bùi Văn Ga. Mã số: B2008-ĐN01-12. Năm: 2009. (Jul 17 2011 9:00AM)
[3] Đề tài cấp Bộ: Nghiên cứu và áp dụng chương trình đào tạo theo học chế tín chỉ tại trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng.. Chủ nhiệm: Tăng Tấn Chiến. Mã số: B2006-DN02-06. Năm: 2007. (Jan 12 2011 2:59PM)
[4] Đề tài cấp Bộ: Nghiên cứu xây dựng mô hình ghép để mở rộng dải thông của tế bào TEM.. Chủ nhiệm: Tăng Tấn Chiến. Mã số: B2005-15-54. Năm: 2006. (Jan 12 2011 3:01PM)
[5] Đề tài cấp Bộ: Mô phỏng sự truyền của Trường điện từ bằng phương pháp TLM.. Chủ nhiệm: Tăng Tấn Chiến. Mã số: B2001-15-11. Năm: 2002. (Jan 12 2011 3:02PM)
[6] Đề tài cấp ĐHĐN: Chương trình đào tạo ngành Điện tử cấp Cao đẳng. Áp dụng: Giảng dạy tại Trường Cao đẳng Công nghệ - Đại học Đà Nẵng.. Chủ nhiệm: Tăng Tấn Chiến. Thành viên: . Mã số: DHDN-1997. Năm: 1997. (Jan 12 2011 3:05PM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn