Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,997,743

 Xây dựng kế hoạch chiến lược phát triển Đại học Đà Nẵng thành đại học nghiên cứu để đào tạo đội ngũ nhân lực trình độ cao theo nhu cầu của khu vực Miền Trung và Tây Nguyên trong thời kỳ hội nhập.
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
Chủ nhiệm:  Bùi Văn Ga
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
; Thành viên:  Tăng Tấn Chiến
Số: B2008-ĐN01-12 ; Năm hoàn thành: 2009; Đề tài cấp Bộ; Lĩnh vực: Giáo dục
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me

unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn