Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 56,750,982

 Kết hợp từ ngữ bất thường trong tác phẩm "Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ" của Nguyễn Nhật Ánh
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: TS. Trương Thị Diễm - Nguyễn Thị Dạ Hiếu
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng; Số: 6(47);Từ->đến trang: 203-209;Năm: 2011
Lĩnh vực: Ngôn ngữ; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Việc sử dụng với tần số khá cao những kết hợp từ ngữ bất thường trong các tác phẩm của mình là thành công nghệ thuật của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh. Ở bài viết này, chúng tôi tập trung khảo sát, phân tích những kết hợp bất thường về nghĩa trong truyện “Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ” ở 3 cấp độ: cụm từ bất thường về nghĩa, phát ngôn bất thường về nghĩa và nhóm phát ngôn bất thường về nghĩa. Chúng tôi muốn khẳng định rằng việc sử dụng thành công những kết hợp lệch chuẩn là một phương cách biểu hiện hữu hiệu của ngôn ngữ văn chương nhằm hướng đến một mục đích nào đó - một sự đi chệch có lý và chấp nhận được trong thế giới sáng tạo ngôn ngữ. Qua bài viết, chúng tôi cũng muốn chứng minh rằng nhờ tài sáng tạo những kết hợp từ ngữ bất thường mà Nguyễn Nhật Ánh đã làm nên một dấu ấn phi thường của mình trên văn đàn. Từ khóa: kết hợp từ ngữ bất thường, cụm từ bất thường về nghĩa, phát ngôn bất thường về nghĩa, nhóm phát ngôn bất thường về nghĩa, ngôn ngữ văn chương
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
ABSTRACT
Using rather highly frequent of unusual collocations of words in his works is the artistic success of writer Nguyen Nhat Anh. Our article focuses on exploring and analyzing this method in terms of connotation in the story "A ticket to childhood" in three aspects: unusual collocations in phrase, in speech and in groups of speech connotation. We would like to confirm that the success of using unusual collocations of words is a good way of expressing the writer’s ideas by literary language in order to achieve their purposes. It is an appropriate deviation and can be accepted in the creative world of literary language. Through this article, we want to claim that due to his creativity on unusual collocations of words that Nguyen Nhat Anh has made an extraordinary impression on the literary circles. Key words: kết hợp từ ngữ bất thường: unusual collocations of words, cụm từ bất thường về nghĩa: unusual collocations in phrase connotation, phát ngôn bất thường về nghĩa: unusual collocations in speech connotation, nhóm phát ngôn bất thường về nghĩa: unusual collocations in groups of speech connotation, ngôn ngữ văn chương: literary language.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn