Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 56,326,946

 Name of Quảng Nam's cakes under the view of language and culture
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: TS. Trương Thị Diễm -
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
; Số: 6 (67);Từ->đến trang: 131-137;Năm: 2013
Lĩnh vực: Ngôn ngữ; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Cake making is one of the fast-growing craft in Quang Nam province. This paper focuses on the names of typical and popular names of cakes of Quang Nam. Specifically, we point out the semantic and lexical fields of the names of cakes, and indicate the semantic features of the word class of Quang Nam’s cakes. We also investigate into the methods of naming the products, indicating the components forming the meaning of each word and explain the naming of cakes under the perspective of linguistic and cultural studies. The naming of cakes expresses the feelings and thoughts of cake makers, who not only produce products but also create cultural and spiritual values. Through the paper, we hope to partly contribute to the study of Vietnamese vocabulary denoting trades and to explore cultural features of the land and the people of Quang Nam.Key words: semantic field; lexical field; nomination; create meaning; trade -denoting word; products; cake
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
ABSTRACT
Cake making is one of the fast-growing craft in Quang Nam province. This paper focuses on the names of typical and popular names of cakes of Quang Nam. Specifically, we point out the semantic and lexical fields of the names of cakes, and indicate the semantic features of the word class of Quang Nam’s cakes. We also investigate into the methods of naming the products, indicating the components forming the meaning of each word and explain the naming of cakes under the perspective of linguistic and cultural studies. The naming of cakes expresses the feelings and thoughts of cake makers, who not only produce products but also create cultural and spiritual values. Through the paper, we hope to partly contribute to the study of Vietnamese vocabulary denoting trades and to explore cultural features of the land and the people of Quang Nam.Key words: semantic field; lexical field; nomination; create meaning; trade -denoting word; products; cake
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn