Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Từ xưng hô có nguồn gốc danh từ thân tộc trong Cộng đồng công giáo Việt
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: TS. Trương Thị Diễm
Nơi đăng: Tạp chí Ngôn ngữ và đời sống; Số: 12(206);Từ->đến trang: 7-9;Năm: 2012
Lĩnh vực: Ngôn ngữ; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
TÓM TẮT Xưng hô là một hành vi ngôn ngữ được thực hiện trong giao tiếp. Xưng hô của người Việt là sự ứng xử của người Việt. Từ xưng hô trong cộng đồng Công giáo cũng không nằm ngoài hệ thống từ xưng hô của người Việt. Nghiên cứu từ xưng hô trong cộng đồng Công giáo là tìm hiểu vốn từ ngữ đặc biệt của văn hóa Công giáo nói riêng và văn hóa Việt Nam nói chung. Bài viết của chúng tôi tập trung khảo sát việc sử dụng các danh từ thân tộc trong xưng hô giao tiếp của cộng đồng công giáo Việt Nam.
ABSTRACT
ABSTRACT
Addressing is an act done in language communication. Vietnamese people’s ways of addressing reflects Vietnamese behavior. Address forms in the Catholic community is not outside the Vietnamese address system. Research into address forms in the Catholic community is to gain insight into the jargons of Catholic culture in particular and Vietnamese culture in general. Our article focuses on investigating the use of kinship terms in addressing in the Vietnamese Catholic community.
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn