Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 60,350,420

 Từ ra trong ca từ Trịnh Công Sơn dưới góc nhìn ngôn ngữ học tri nhận
abortion stories gone wrong how to abort at home teenage abortion facts
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: TS. Trương Thị Diễm
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
; Số: 2(63) ;Từ->đến trang: 84-89 ;Năm: 2013
Lĩnh vực: Chưa xác định; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Các động từ chỉ sự chuyển động trong tiếng Việt như: ra, vào, lên, xuống, đi, về... đa phần đều hàm chứa một nghĩa tố chỉ hướng vận động. Chúng có thể chuyển hóa ngữ nghĩa và dẫn đến chuyển hóa chức năng từ động từ sang phó từ chỉ hướng, chỉ kết quả. Đó là lúc nghĩa tố tiềm ẩn chỉ hướng trở thành nghĩa tố tường minh trong cơ cấu nghĩa của từ ở từng văn cảnh khác nhau. Tìm hiểu các chức năng và ngữ nghĩa của ra trong ca từ nhạc Trịnh với các cách dùng: động từ, phó từ chỉ hướng, phó từ chỉ kết quả dưới góc nhìn của ngôn ngữ học tri nhận, chúng tôi muốn góp phần chỉ ra cái khát khao muốn khám phá, cái sâu sắc trong nhận thức của Trịnh Công Sơn nói riêng và người Việt nói chung về con người - tiểu vũ trụ và thế giới - vũ trụ bao la rộng lớn mà con người đang tồn tại trong đó. Qua đây, người viết mong được hiểu thêm về mối nhân duyên giữa ngôn ngữ và tư duy, ngôn ngữ và văn hóa... Từ khóa: Ngôn ngữ học tri nhận; nghĩa tố; động từ; phó từ; từ chỉ hướng, phó từ chỉ hướng, phó từ chỉ kết quả.
ABSTRACT
Verbs relating to movements in Vietnamese including go out, come in, go up, go down, go, come, etc mostly contain an element showing moving directions. This is the reason why they can transform semantic meanings which lead to changes in functions from verbs to adverbs showing directions and results. This is just when the underlying element showing directions becomes a clear one in semantic structures of words in different contexts. By trying to understand different functions and semantic meaning of ra in Trinh’s lyrics with different usages including verbs, adverbs showing directions, adverbs showing results in the field of cognitive linguistics, we would like to find out the desire to discover and the deep understanding of Trinh Cong Son in particular and Vietnamese in general about human beings- a specific being and the world- a huge universe where people exist. Thanks to this, the writer wishes to understand more about the relationship between language and thinking, language and culture. Key words: Cognitive linguistics; seme; verb; adverb; words showing directions, adverbs showing directions, adverbs showing results.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn