Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 56,751,261

 Bàn về những vấn đề bất hợp lý trong phần tiếng Việt của chương trình và sách giáo khoa Ngữ văn trung học cơ sở hiện hành
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: PGS. TS. TRƯƠNG THỊ DIỄM
Nơi đăng: Kỷ yếu Hội thảo khoa học toàn quốc “Dạy học Ngữ văn trong bối cảnh đổi mới căn bản và toàn diện
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
; Số: ISBN: 978-604-918-298-3;Từ->đến trang: tr.218- 228;Năm: 2014
Lĩnh vực: Ngôn ngữ; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Thực hiện Đề án đổi mới chương trình - sách giáo khoa phổ thông sau 2015, việc nhìn lại chương trình và các bộ sách giáo khoa đã được sử dụng nhằm kế thừa ưu điểm, khắc phục những nhược điểm đáng tiếc, tiến tới xây dựng một bộ sách tốt là công việc cần làm. Bài viết này tập trung bàn về những điểm bất hợp lý trong cấu trúc chương trình, dung lượng bài học, những nội dung chưa chuẩn xác về kiến thức ở phần Tiếng Việt của sách Ngữ văn trung học cơ sở hiện hành. Từ khóa: trung học cơ sở, chương trình, sách giáo khoa, tiếng Việt, ngữ văn
ABSTRACT
To implement the Project of Curriculum and Textbook for Elementary and Secondary Schools Renovation for the Post-2015 Period, it is necessary to review the curriculum and textbooks in use in order to inherit achievements and overcome weaknesses to develop efficient textbooks. This paper aims to find out irrelevant issues in the structure of the curriculum, the scope of content, the problematic Vietnamese language knowledge of the current language arts and literature textbooks for junior secondary schools.Key words: junior secondary school, curriculum, textbook, Vietnamese language, language arts & literature.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn