Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 46,709,088

 Quá trình chuyển hóa ngữ nghĩa để đảm nhận chức năng xưng hô của các danh từ thân tộc Việt
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
coupons for prescriptions mba-institutes.com coupons for cialis 2016
Chủ nhiệm:  Trương Thị Diễm; Thành viên:  
Số: T2000-16-05 ; Năm hoàn thành: 2001; Đề tài cấp ĐHĐN; Lĩnh vực: Ngôn ngữ

abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn