Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,974,441

 PR: Lý luận và ứng dụng
Chủ biên: TS. Đinh Thị Thúy Hằng; Đồng tác giả: Trần Thị Hòa
Vũ Thu Hồng
Nguyễn Thị Hồng Nam
Mai Lan Phương
Nguyễn Thị Hồng Phương
marriage affairs all wife cheat i want an affair
Nơi xuất bản: Hà Nội; Mã số:  ;Năm XB: 2008
Số lượng XB: ; Số lần tái bản: ; Lĩnh vực: Xã hội nhân văn
TÓM TẮT

ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn