Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 73,476,985

 Quan hệ công chúng: Lý luận và thực tiễn
Chủ biên: Khoa Quan hệ công chúng-Quảng cảo; Đồng tác giả: Trần Thị Hòa
Nơi xuất bản: Hà Nội; Mã số:  ;Năm XB: 2007
Số lượng XB: ; Số lần tái bản: ; Lĩnh vực: Xã hội nhân văn
TÓM TẮT

abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn