Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 72,299,650

 THIẾT KẾ TỐI ƯU HỆ THỐNG NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI VÀ BỘ DỰ TRỮ CÓ KẾT NỐI VỚI LƯỚI
Tác giả hoặc Nhóm tác giả:  Lưu Ngọc An*, Trần Thị Minh Dung
Nơi đăng: Tạp chí KHCN Đại Học Đà Nẵng; Số: 1(98);Từ->đến trang: 6-10;Năm: 2016
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Trong bài báo này, một phương pháp mới để thiết kế tối ưu môt hệ thống năng lượng mặt trời (Photovoltaic -PV) kết hợp với bộ dữ trữ (battery energy storage system- BESS) có kết lưới. Phương pháp tối ưu được sử dụng là tối ưu có ràng buộc. Trong đó, hàm mục tiêu được xác định là tổng chi phí nhỏ nhất của hệ thống (annual cost of the system-ACS) mà đáp ứng đầy đủ công suất cho tải trong một năm cũng như là sử dụng tối đa công suất phát ra của hệ thống năng lượng mặt trời thỏa mãn điều kiện vận hành, ổn định và an toàn của hệ thống. Giá trị tối ưu của dung lượng của BESS và số lượng các bản pin mặt trời cũng như là công suất cưc đại của hệ thống năng lượng mặt trời sẽ được xác định bằng kết quả mô phỏng và tính toán bằng phần mềm MATLAB
ABSTRACT
In this paper, a novel method to determine the optimal design of a connected- grid Photovoltaic (PV) - battery energy storage system (BESS) is proposed. The method is used as a constrained optimization. In particular, the objectives are to minimize the annual cost of the system (ACS) with zero unmet loads as well as to maximize the usage of the PV system with respect to the system operations, reliability and safety. The optimal values of the BESS capacity, the number of PV panel and the maximum power of PV system are estimated by the simulation and calculation results with MATLAB
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn