Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,147,274

 Methods for Finite-time Average Consensus protocols Design: methods and applications
Chủ biên: Trần Thị Minh Dung; Đồng tác giả: 
Nơi xuất bản: LAP LAMBERT academic publishing; Mã số: chua co ;Năm XB: 2016
Số lượng XB: ; Số lần tái bản: ; Lĩnh vực: Kỹ thuật
TÓM TẮT
Consensus of multi-agent systems has received tremendous attention during the last decade. Consensus is a cooperative process in which agents interact in order to reach an agreement. Most of studies are committed to the analysis of the steady-state behavior of this process. However, during the transient of this process a huge amount of data is produced. In this book, our aim is to exploit data produces during the transient of asymptotic average consensus algorithms in order to design finite-time average consensus protocols, assess the robustness of the graph, and eventually recover the topology of the graph in a distributed way. In detail, it is well-known that consensus protocols being iterative, a huge amount of data is produced. However, most of studies focus only on convergence properties of such algorithms. With data collected from each iteration of the asymptotic consensus protocol in a distributed way, we aim to: design finite-time average consensus protocols; assess the network robustness; reconstruct the network topology.
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn