Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Thực trạng định kiến giới trong phân công lao động ở gia đình người Cơ Tu (xã Chà Val, Nam Giang, Quảng Nam)
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Trịnh Thị Nguyệt; Phạm Thị Kiều Duyên
Nơi đăng: "Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc tế Nghề công tác xã hội - những vấn đề lý luận và thực tiễn VÀ THỰC HÀNH KỶ YẾU HỘI THẢO KHOA HỌC QUỐC TẾ NGHỀ CÔNG TÁC XÃ HỘI VIỆT NAM – NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC HÀNH "; Số: ISBN: 978-604-73-6810-5;Từ->đến trang: 00;Năm: 2019
Lĩnh vực: Xã hội nhân văn; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn