Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Một số kỹ năng phòng ngừa xâm hại tình dục cho học sinh tiểu học (Nghiên cứu tại Thành phố Đà Nẵng)
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Trịnh Thị Nguyệt
Nơi đăng: Kỷ yếu Hội thảo Các dịch vụ hỗ trợ nạn nhân bạo lực giới. Tiêu chuẩn quốc tế và thực tế tại Việt Nam; Số: ISBN: 978-604-73-7366-6;Từ->đến trang: 00;Năm: 2019
Lĩnh vực: Xã hội nhân văn; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn