Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Hoạt động chăm sóc, hỗ trợ cho người cao tuổi tại các trung tâm chăm sóc tập trung trên địa bàn TP Đà Nẵng.
Chủ nhiệm:  Trịnh Thị Nguyệt; Thành viên:  Lê Thị LâmBùi Đình Tuân
Số: T2018-KN-03 ; Năm hoàn thành: 2018; Đề tài cấp cơ sở; Lĩnh vực: Xã hội nhân văn

 Tìm hiểu thực trạng, hoạt động chăm sóc, hỗ trợ người cao tuổi. Từ đó, đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động chăm sóc người cao tuổi ở các trung tâm hiện nay. Làm rõ được các hoạt động chăm sóc, hỗ trợ cho Người cao tuổi tại các trung tâm chăm sóc tập trung và đưa ra được một số giải pháp đối với hoạt động chăm sóc, hỗ trợ Người cao tuổi tại các trung tâm hiện nay. Làm rõ các hoạt động chăm sóc, hỗ trợ Người cao tuổi trên cơ sở phân tích thực trạng tại các trung tâm chăm sóc tập trung. Đưa ra được một số giải pháp đối với trung tâm; với nhân viên công tác xã hội trong các trung tâm chăm sóc Người cao tuổi; với Nhà nước từ đó góp phần nâng cao hoạt động chăm sóc, hỗ trợ cho người cao tuổi tại các trung tâm chăm sóc tập trung

Mục tiêu: Tìm hiểu thực trạng, hoạt động chăm sóc, hỗ trợ người cao tuổi. Từ đó, đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động chăm sóc người cao tuổi ở các trung tâm hiện nay.

Tính mới và sáng tạo: làm rõ được các hoạt động chăm sóc, hỗ trợ cho Người cao tuổi tại các trung tâm chăm sóc tập trung và đưa ra được một số giải pháp đối với hoạt động chăm sóc, hỗ trợ Người cao tuổi tại các trung tâm hiện nay

 Kết quả nghiên cứu: Làm rõ các hoạt động chăm sóc, hỗ trợ Người cao tuổi trên cơ sở phân tích thực trạng tại các trung tâm chăm sóc tập trung.

 Sản phẩm: Đưa ra được một số giải pháp đối với trung tâm; với nhân viên công tác xã hội trong các trung tâm chăm sóc Người cao tuổi; với Nhà nước từ đó góp phần nâng cao hoạt động chăm sóc, hỗ trợ cho người cao tuổi tại các trung tâm chăm sóc tập trung.

 Phương thức chuyển giao, địa chỉ ứng dụng, tác động và lợi ích mang lại của kết quả nghiên cứu:

- Chuyển giao báo cáo đề tài cho Trường ĐHSP, ĐHĐN.

- Đưa vào ứng dụng nội dung chương trình ngành cử nhân Công tác xã hội, học phần Công tác xã hội với Người cao tuổi.

- Trung tâm Bảo trợ xã hội Đà Nẵng - Tổ 137, đường Đà Sơn, phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn