Trần Thị Thuý Ngọc
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 90,066,725

 
Mục này được 23439 lượt người xem
Họ và tên:  Trần Thị Thuý Ngọc
Giới tính:  Nữ
Năm sinh:  24/11/1975
Nơi sinh: Lâm Thao- Phú thọ
Quê quán Hòa khương-Hòa vang- Tp Đà nẵng
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Kinh tế phát triển; Tại: Trường Đại Học Kinh Tế Đà Nẵng
Đơn vị công tác: Khoa Kinh tế; Trường Đại học Kinh tế
Học vị: Thạc sĩ; năm: 2007; Chuyên ngành: Quản trị Kinh doanh; Tại: Trường Đại Học Kinh Tế
Dạy CN: Kinh tế phát triển Kinh tế lao động
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: Tiếng Anh
Điện thoại: Đăng nhập để thấy thông tin; Mobile: Đăng nhập để thấy thông tin
Email: Đăng nhập để thấy thông tin
 Quá trình giảng dạy và công tác
 Từ năm 1998- 2019 là giảng viên của khoa Kinh tế- Trường Đại học Kinh tế Đà nẵng
 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp ĐHĐN: Bất bình đẳng về phân phối thu nhập trong quá trình tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam. Chủ nhiệm: Trần Thị Thúy Ngọc. Mã số: Đ 2013-04-26. Năm: 2014. (Aug 19 2019 10:16AM)
[2] Đề tài cấp Bộ: Phát triển kinh tế miền Trung-Tây Nguyên trước biến động dân số giai đoạn 1999-2009:Vấn đề và giải pháp. Chủ nhiệm: Bùi Quang Bình. Thành viên: Trần Thị Thúy Ngọc. Mã số: B2012-ĐN04-07. Năm: 2014. (Aug 19 2019 10:21AM)
[3] Đề tài cấp Bộ: Di dân giữa các tỉnh miền Trung – Tây Nguyên: vấn đề và giải pháp. Chủ nhiệm: Bùi Quang Bình. Thành viên: Trần Thị Thúy Ngọc. Mã số: B2010-ĐN04-49-TĐ. Năm: 2010. (Aug 19 2019 10:24AM)
[4] Đề tài cấp Bộ: Đánh giá ảnh hưởng từ vốn con người tới thu nhập của lao động Duyên hải Nam Trung bộ. Chủ nhiệm: Bùi Quang Bình. Thành viên: Trần Thị Thúy Ngọc. Mã số: B 2009 – ĐN 04 – 37. Năm: 2010. (Aug 19 2019 10:18AM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Già hóa dân số và sắp xếp cuộc sống gia đình của người cao tuổi: Nghiên cứu tại Việt Nam. Tác giả: Trần Thị Thúy Ngọc. Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Đà Nẵng. Số: 18. Trang: 34-39. Năm 2020. (Nov 27 2020 2:34PM)
[2]Bài báo: Người cao tuổi và sự sắp xếp cuộc sống: Trường hợp nghiên cứu ở Tây Nguyên. Tác giả: Trần Thị Thúy Ngọc. Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc gia năm 2018 “Phát triển kinh tế - xã hội vùng Tây Nguyên”. Số: ISBN: 978-604-60-3012-6. Trang: 936-940. Năm 2019. (Aug 19 2019 10:01AM)
[3]Bài báo: Bất bình đẳng về phân phối thu nhập trong quá trình tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam. Tác giả: Trần Thị Thúy Ngọc . Tạp chí Khoa học Kinh tế. Số: số 4 (08). Trang: 52-59. Năm 2014. (Aug 19 2019 10:11AM)
[4]Bài báo: Môi trường kinh doanh của các doanh nghiệp dân doanh ở Thành phố Đà Nẵng. Tác giả: Trần Thị Thúy Ngọc. Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Đà Nẵng. Số: số 2 (19). Trang: 43-47. Năm 2007. (Aug 19 2019 10:13AM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: Social Support Effect on Health of Older People in Vietnam: Evidence from a National Aging Survey
.
Authors: Long Thanh Giang1,2 & Nam Truong Nguyen3 & Trang Thi Nguyen 3 & Hoi Quoc Le 4 & Ngoc Thuy Thi Tran5
. Ageing International (Springer Science+Business ). No: 45(4). Pages: 344-360. Year 2020.
(Dec 1 2020 8:05AM)
[2]Article: Family support exchanges and subjective well-being among older people: Evidence from Vietnam. Authors: Giang Thanh Long; Đỗ Thu Trang; Huỳnh Văn Thắng;Trần Thị Thúy Ngọc. IC – HUSO 2019. No: ISBN (e-book): 978-616-438-425-5. Pages: 66-95. Year 2019. (Aug 25 2020 11:47AM)
[3]Article: Factors Associated with Depression among Older. Authors: Long Thanh Giang, Tam Thanh Nguyen & Ngoc Thuy Thi Tran . Journal of Population and Social Studies. No: Volume 27 Number 2. Pages: 181 - 194. Year 2019. (Aug 19 2019 9:53AM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn